کسرخدمت نخبگان

کسر خدمت سربازی با ارائه پروژه

شرایط کلی متقاضیان:

۱. دانشجو یا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و بالاتر باحداقل معدل کتبی ۱۷

۲. نداشتن غیبت دفترچه ای

۳. عضویت بسیج

شرایط کلی پروژه:

۱. محصول محور باشد

۲. نوآوری داشته باشد.

۳. منجر به حل مسأله شود.

روش ثبت نام:

پس از تکمیل پروپوزال اولیه طرح و فرم مشخصات فردی (فرم های زیر)  آن را به رایانامه زیر ارسال نمایید:

  info@basijelmiyazd.ir 

پس از بررسی صلاحیت و طرح موضوع در کمیسیون تخصصی ، در صورت تایید پروژه، برای ادامه مراحل کار از طرف سازمان با شما تماس گرفته خواهد شد.

درصورت تایید نشدن پروژه نیز به شما اطلاع رسانی خواهد شد.