مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار
یکی از رسالت های سازمان بسیج علمی و پژوهشی حمایت و راهنمایی در زمینه کسب و کارهای فناور و نوپا می باشد. افرادی که نیاز به مشاوره و آگاهی لازم در این زمینه دارند می توانند از مشاورین سازمان کمک بگیرند.

شماره تماس       31245476(035)

زمان های پاسخگویی:     دو شنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت  8 تا  13