سازمان بسیج علمی پژوهشی استان یزد از طرح ها و پروژه های کاربردی شما که قابلیت تجاری سازی داشته باشد حمایت مالی می کند